Schriftelijke vragen over Schiphol en het ‘Kettingbeding’

Op 23 november heeft onze fractievoorzitter Nicole Mulder tijdens het vragenuur van de Raadsvergadering vragen gesteld over het kettingbeding dat vanaf 1 januari 2018 gaat gelden, waarbij kopers van een nieuwbouwwoning in hun koopcontract aangeven goed geïnformeerd te zijn over de mogelijke geluidsoverlast door vliegtuigen. Eerder had de portefeuillehouder tijdens de Begrotingsraad een brief toegezegd over de complexiteit en de implicaties van de recente discussie van Schiphol, welke tot op heden niet is ontvangen.

Naar aanleiding hiervan heeft GroenLinks de volgende schriftelijke vragen gesteld.

  1. Op welke datum ontvangt de Raad het toegezegde schrijven?
  2. Op welke datum is de portefeuillehouder voornemens de toegezegde sessie te organiseren?
  3. Het uitgangspunt is dat dit een Raadssessie zal zijn waarin de complexiteit en de implicaties van de recente discussie over Schiphol, (mede) aan de hand van het toegezegde schrijven zal worden besproken, is dit juist?
  4. Gezien de recente discussie over het zogenoemde 'kettingbeding' voor huurders en kopers van woningen in de directe omgeving van Schiphol gaan wij er van uit dat deze discussie tevens zal worden meegenomen in het toegezegde schrijven, alsmede besproken zal worden in de toegezegde Raadssessie.
  5. Vooruitlopend op deze discussie, maar met het oog op de termijn van 1 januari 2018, het moment waarop de Algemene Maatregel van Bestuur betreffende het bouwen van woningen binnen de geluidscontouren en de toepassing van het zogenoemde 'kettingbeding', van kracht wordt, stelt GroenLinks de vraag aan de portefeuille houder of deze in afwachting van de landelijke discussie en de uitkomsten daar van, bereid is de uitvoering van deze AMvB door de gemeente vooralsnog op te schorten?