Broedende Zwaluwen in de knel

Broedende zwaluwen in de knel aan de Hoofdvaart

Onze fractie ontving signalen dat er zwaluwen zijn gaan nestelen op de bouwlocatie aan de brug over de Hoofdvaart bij de kruising met de Bennebroekerweg. We zijn gaan kijken en inderdaad: het is daar een komen en gaan van zwaluwen vanwege het broedseizoen.

Voor werkzaamheden zoals op deze bouwlocatie is toestemming verkregen van de Omgevingsdienst. De Omgevingsdienst heeft bij het afgeven van het ‘definitief besluit omgevingsvergunning’ een voorbehoud gemaakt in het kader van de Wet Natuurbescherming. De reden daarvoor was de (mogelijke) aanwezigheid van boerenzwaluw, vleermuizen en kleine marterachtigen. Omdat dat hier het geval is heeft Maaike Ballieux namens de fractie van GroenLinks vragen gesteld.

Belangrijkste vragen:

  • Waarom heeft u de werkzaamheden niet uitgesteld tot na het broedseizoen van de zwaluwen?
  • Wordt er op de bouwlocatie gecontroleerd of er geen zwaluwen broeden?
  • Heeft u maatregelen genomen om de zwaluwen in de gelegenheid te stellen in de nieuwe situatie nesten te bouwen?

In antwoord op deze vragen zei wethouder M. Sedee (CDA) dat er geen ontheffing nodig was om aan de werkzaamheden te beginnen. Er zijn speciaal planken aangebracht, waar de vogels hun nesten kunnen maken. 

Wethouder Sedee in HCnieuws: "De polderecoloog heeft de situatie bekeken en concludeerde dat er voldoende nesten in de directe omgeving te vinden zijn. Er zijn ook genoeg maatregelen genomen om de broedende zwaluwen ongestoord hun gang te laten gaan, zo verzekerde de wethouder de raad."

Maaike Ballieux heeft namens de fractie opgeroepen om bij ook dit soort projecten rekening te houden met biodiversiteit. Het gaat niet goed met veel planten en dieren.

Bekijk hieronder de video van de zwaluwen en hun broedplaatsen.