Op 8 oktober 2020 had de gemeenteraad een vervolgdebat over het datacenterbeleid in Haarlemmermeer. Het gepresenteerde beleid was voor 90% ongewijzigd gebleven ten opzichte van dat van 25 juni.  Enkele ingediende zienswijzen waren voor het college reden toch aanpassingen voor te stellen. Dit verslag is een aanvulling op dit artikel.

In het debat van juni hadden we reeds als fractie aangegeven dat we ons zorgen maakten over het grote elektriciteitsverbruik van de datacenters. Wij zagen deze zorg nog eens bevestigd in de zienswijzen van onder meer TenneT en Liander. Zij melden het college dat ze 1 à 2 nieuwe 150KV-stations nodig zullen hebben. Dat roept bij de fractie van GroenLinks direct de vraag op; wannéér zijn deze nodig? Maar vooral: wáár moeten die stations dan komen te staan? Het antwoord hierop werd nog niet gegeven, en zal mogelijk in een afzonderlijke sessie aan de orde komen.

Datacenters nemen veel ruimte in. Uiteraard moet Haarlemmermeer hier ook zijn verantwoordelijkheid in nemen, omdat we met z’n allen op het internet veel data gebruiken en opslaan. We hebben in onze gemeente bovendien hiervoor een strategische locatie. Maar dat neemt allemaal niet weg dat GroenLinks ook zorg heeft voor de inwoners en ondernemers in Haarlemmermeer. Wat krijgen zij terug voor deze bereidwilligheid hier datacenters te vestigen? Vooralsnog niet veel. Een heel klein beetje werkgelegenheid. Meer kan ook het college ook niet aangeven.

Om de ruimtelijke pijn enigszins te verzachten worden de potentiële initiatiefnemers van datacenters uitgenodigd om met creatieve ontwerpen te komen die daarnaast ook rekening houden met aanbrengen van groen en de biodiversiteit stimuleren. Onze fractie heeft dit met een knipoog “groenificatie” genoemd. Het college wil dit echter niet concreter maken dan dat ze aangeven aanvragen op deze punten te zullen beoordelen. Een verzoek van onze fractie dit iets zwaarder vast te leggen, en dit voor te schrijven, werd niet door het college noch door een meerderheid van de gemeenteraad ondersteund. Dit geldt ook voor ons idee de plannen over biodiversiteit, groen en bouwstijlen ook te laten toetsen door professionals, zoals onze eigen polderecoloog.

Ondanks pogingen van het college de toekomstige datacenters te concentreren op vier locaties, is dit voornemen met een paar jaar uitgesteld. Juridische oorzaken zijn hiervan de reden. Dit geldt om dezelfde reden voor het voornemen minimaal twee bouwlagen voor te schrijven. Dit laatste is met een amendement van de coalitiepartijen van een verplichting naar een verzoek gegaan. Los van alle complicaties die hiermee samenhangen vindt GroenLinks het jammer dat deze noodzakelijke regulering is opgeschort. 

Vanwege principiële redenen hebben wij tegen dit amendement gestemd. Ruimte (grond) is ook in Haarlemmermeer een schaars goed.  We kunnen niet alles asfalteren of met beton vol zetten. We hebben bijvoorbeeld ook nog landbouwgrond nodig voor voedselvoorziening, en open polder, gewoon om van te genieten!

In het datacenterbeleid wordt nu ervan uitgegaan dat er in 2030 geen datacenters meer bij geplaatst mogen worden (met een maximum aan benodigde capaciteit). Ook GroenLinks vindt deze piketpaal slaan op dit punt belangrijk. Dat geeft de gemeenteraad in de tussenliggende periode ook gelegenheid nieuwe ontwikkelingen mee te nemen bij de vraag of en zo ja hoe er nog meer datacenters zouden moeten komen.

Vooralsnog vinden wij het zo wel even (meer dan) genoeg.