Boom

Provincie NH kapt 450 bomen langs de Weg om de Noord in Hoofddorp

In de tweede week van augustus 2017 ontvingen een groot aantal inwoners van Hoofddorp die in de nabijheid wonen van de N201, de Weg om de Noord, een brief van de provincie Noord Holland met de mededeling dat in de weekeinden van september ongeveer 450 bomen worden gekapt. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks heeft hier met ontsteltenis kennis van genomen.

We stelden de volgende vragen aan het college van Burgemeester en Wethouders:

  1. Bent u op de hoogte van het rooien van 450 bomen door de provincie omdat er niet of te weinig onderhoud is gepleegd om de bomen in stand te kunnen houden?

GroenLinks is van mening dat de gemeente Haarlemmermeer verantwoordelijk is voor het gehele bomenbestand binnen de gemeente. Of een boom nu langs een provinciale weg of langs een erftoegangsweg staat.

  1. De bomen langs de Weg om de Noord staan op Haarlemmermeers grondgebied. De gemeente is verantwoordelijk voor deze bomen. Bent u dit met GroenLinks eens?
  2. Als u van mening bent dat de provincie eigenaar is van de bomen omdat ze langs een provinciale weg staan, wat is dan de minimale afstand tot die weg waarbij dit van toepassing is?
  3. Is er een kapvergunning aangevraagd voor deze bomenkap?
  4. Bent u van mening dat deze bomen gecompenseerd moeten worden binnen de gemeente? Bent u voornemens om dit te doen, al dan niet in overleg met de provincie?

In het Uitvoeringsprogramma “Duurzaam 2016-2017 Haarlemmermeer naar een circulaire samenleving” wordt gesproken over een Bomenmonitor met daarin de toezegging dat dit instrument in juni 2016 wordt opgeleverd.

  1. Is deze Bomenmonitor nu opgeleverd? Waar zijn de data te vinden voor inwoners?

In januari heeft GroenLinks vragen gesteld naar aanleiding van de grote bomenkap ten behoeve van het aanleggen van het wandelpark in Badhoevedorp waarin gevraagd werd naar de virtuele Bomenbank waarin gerooide bomen worden vermeld die dienen te worden gecompenseerd.

  1. Hoeveel bomen staan er momenteel in de Bomenbank?

Als laatste.

  1. Bent u het met GroenLinks eens dat er in Haarlemmermeer meer bomen worden verwijderd dan er worden geplaatst? Als u het hier niet mee eens bent, kunt u dit dan aantonen?
  2. Bent u het met GroenLinks eens dat bomen (en ander groen) in de wijk bijdraagt aan het welbevinden van onze inwoners?
  3. Bent u het met GroenLinks eens dat bomen een grote economische waarde vertegenwoordigen en dat deze daarom goed onderhouden dienen te worden?

Ook hebben we onze GroenLinks statenfractie in de provincie Noord Holland gevraagd om hulp.

Wij wachten op antwoorden en zullen dit publiceren.