Uitzicht

GroenLinks uiterst kritisch over de visie van Recreatieschap Spaarnwoude 2040

Mede naar aanleiding van het rapport van de Randstedelijke Rekenkamer over het Recreatieschap Spaarnwoude en haar lange termijn visie over de financiele situatie en het niet aanwezig zijn van strategische sturing heeft het Schap een lange termijn visie opgesteld: "Spaarnwoude Park - Van groen buiten de stad naar park tussen de steden". De gemeenteraad van Haarlemmermeer heeft op 16 april deze visie besproken.
Lees hier onze bijdrage. Het is ook mogelijk om het terug te zien, Klik daarvoor hier.

We zitten midden in een crisis, een medische crisis die heel snel ook een economische crisis is geworden. Er wordt door kenners zelfs gesproken over een komende zware recessie. Het IMF en het CBP zijn erg pessimistisch. We naderen een nieuwe werkelijkheid en je moet je afvragen wat de termijn van een visie zou moeten zijn. Twintig jaar lijkt veel te lang en onoverzichtelijk. Wellicht is een pas op de plaats, lees alleen noodzakelijk onderhoud op zijn plaats. In ieder geval staat de businesscase op losse schroeven. Er zijn plannen voor grootschalige nieuwbouw van hotels, met name in de entree gebieden. De doelstellingen in de Gemeenschappelijke Regeling laat dit niet toe. En waarom zou je hotels willen bouwen in een park die bedoeld is voor de inwoners van de participerende gemeenten? Die gaan allemaal weer naar huis om te slapen.

Het huwelijkse voorwaarden afgesproken ten behoeve van de fusie tussen HLMR en HL&SP zegt expliciet iets over het bewaken en in stand houden van de Groene Buffer tussen Amsterdam en Haarlem. GroenLinks wil daarbij opmerken dat in bijlage 2 van de visie, de samenvatting van plannen en denkrichtingen, er gesproken wordt over de uitbreiding van de Amsterdamse haven in westelijke richting. Er is zelfs een verbeelding opgenomen waarin de Houtrakpolder is verdwenen. De zienswijze zou hier duidelijk stelling tegen moeten nemen.

GroenLinks vindt het van bijzonder belang dat juist de gemeente Haarlemmermeer zich meer inzet voor de natuur- en bewonersbelangen in het gebied. Immers het grootste deel van het gebied van het recreatieschap ligt in onze gemeente. Bovendien liggen juist ook de deelgebieden met de grootste natuurwaarden in onze gemeente: het weidevogelgebied Verenigde Binnenpolders en de Houtrakpolder. Nu ligt de nadruk ligt vooral op de kansen voor ondernemers. De natuurbelangen (grote delen van Spaarnwoude zijn NatuurNetwerkNederland-gebied!) dreigen daaraan ondergeschikt te raken.

Op grond van de geldende wet- en regelgeving is voor ingrijpende plannen waaronder ook deze visie een milieueffectrapportage noodzakelijk. Alle elementen van de conceptvisie moeten worden getoetst aan geldend gemeentelijk, provinciaal en rijksbeleid, waaronder het beleid voor het NatuurNetwerkNederland-gebied en biodiversiteit. Waarom wordt hier geen aandacht aan besteed in de zienswijze?

Resumerend: 1) Herijk de visie aan de werkelijkheid na de crisis. 2) Heb meer aandacht voor de bescherming van de natuurwaarden. 3) Houd iedereen aan het fusieconvenant over het behoud van de Groene Buffer en 4) start een MER procedure.