Voor de tweede keer in korte tijd vindt het college van B&W in onze gemeente het niet nodig belangrijke actuele thema's te bespreken met de gemeenteraad. Vorige maand vond VVD Haarlemmermeer wethouder Jurgen Nobel het niet nodig het gesprek aan te gaan over de toekomst van de luchtvaart in aanloop naar een in te dienen zienswijze. Afgelopen week was het weer raak. B&W stuurde een wensenlijstje naar Laura Bromet, die als formateur voor de provincie Noord-Holland bezig is een nieuwe coalitie te vormen.

Onze fractie is verbaasd en geïrriteerd over de brief en heeft besloten om een eigen brief te sturen naar Laura Bromet. De fractie benadrukt in deze eigen brief aan de formateur dat het wensenlijstje van vorige week niet namens de Raad is verstuurd. "Er is zelfs geen overleg over geweest met de gemeenteraad. Sterker nog: veel van de in deze brief genoemde wensen zijn tot op heden nooit besproken in de raad, noch hebben daar enige vorm van instemming ontvangen", zo schrijven fractievoorzitter Maaike Ballieux en vicefractievoorzitter Peter Boerman.

Meer op HCnieuws.

De brief aan de formateur lees je hieronder.

 

Hoofddorp, 4 mei 2019

Geachte mevrouw Bromet,

Als gemeenteraadsfractie van GroenLinks Haarlemmermeer volgen wij met grote interesse de coalitie-onderhandelingen voor de provincie Noord-Holland. 

Zo constateerden wij dat u op 3 mei een brief heeft ontvangen van ons college van Burgemeester en Wethouders. Wij hechten eraan bij u te benadrukken dat deze brief níet namens de gemeenteraad is verstuurd. Er is zelfs geen overleg over geweest met de gemeenteraad. Sterker nog: veel van de in deze brief genoemde wensen zijn tot op heden nooit besproken in de raad, noch hebben daar enige vorm van instemming ontvangen.

Inhoudelijk gaat het daarbij onder meer over het verleggen van de N201 en aansluiting op de A5, die door het college als randvoorwaardelijk wordt gesteld voor de bouw van circa 10.000 woningen. Ook nut en noodzaak van de in de brief genoemde Duinpolderweg zijn wat onze fractie betreft niet eerder onomwonden vastgesteld.

Als voltallige gemeenteraad van Haarlemmermeer hebben wij de intentie tot forse woningbouw uitgesproken. Wij beseffen dat daarvoor ook zeker uitbreiding van de beschikbare infrastructuur nodig zal zijn. Wij hopen echter dat uw nieuwe college zal komen tot een nadrukkelijke heroverweging van de modal split, waarbij met name meer uitgewerkte plannen op het gebied van (H)OV onze voorkeur verdienen, gezien de problemen die deze regio momenteel al kent op gebieden als luchtkwaliteit, congestie, ruimtebeslag en verkeers(on)veiligheid. 

Natuurlijk onderschrijven wij wel degelijk de wens tot samenwerking op dit gebied, net als onder meer de noodzaak tot samenwerking op gebieden als de energietransitie, ruimtelijke kwaliteit, de groenstructuur, biodiversiteit, Schiphol, de Houtrakpolder, de haven van Amsterdam en de Greenport. Voor wat betreft Schiphol willen wij nogmaals benadrukken dat volgens ons ook hier veiligheid, leefbaarheid, gezondheid en milieu in het beleid voorop horen te staan. Wij willen u dan ook met klem vragen geen woningbouw toe te staan in (ernstig) geluidgehinderde gebieden.

Wij stellen het zeer op prijs als bovenstaande bij de onderhandelingen over een nieuwe coalitie worden ingebracht. Wij kijken uit naar de samenwerking met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en treden waar gewenst graag in overleg over genoemde punten.

Met vriendelijke groet,

Maaike Ballieux, fractievoorzitter
Peter Boerman, vice-fractievoorzitter GroenLinks Haarlemmermeer