Woensdag 16 oktober berichtte de Volkskrant over de uitgelekte Luchtvaartnota 2020-2050. Daaruit blijkt dat het kabinet een groei voorziet op Schiphol van maar liefst 40.000 vluchten. Het klinkt weliswaar hoopvol dat het kabinet in de nota spreekt over ‘grenswaarden voor de veiligheid en de hoeveelheid geluidshinder, (ultra)fijnstof en CO2’, maar tot op heden zijn veel van deze grenswaarden, als ze er al waren, boterzacht gebleken en werd er niet op gehandhaafd. En waar het gezondheid betreft: grenswaarden zijn echt iets heel anders dan gezondheidsnormen, normen dus waarmee aan de gezondheid van onze inwoners recht wordt gedaan.

In het ‘vragenuurtje’ van het raadsplein hebben we vragen gesteld. We moesten ons omwille van de tijd beperken tot één prangend punt: de bewezen relatie tussen kortdurende blootstelling aan ultrafijnstof, afkomstig van Schiphol, en gezondheidsschade bij onze inwoners. GroenLinks stelde daar in de zomer al vragen over. De antwoorden daarop volgden eind augustus, u vindt ze hieronder. 

Wat GroenLinks betreft zouden alleen al de gezondheidseffecten van de blootstelling aan ultrafijnstof voldoende reden moeten zijn voor ons college om stevig aan de bel te trekken bij het kabinet. Immers: de resultaten van het vervolgonderzoek naar de effecten van de langdurige blootstelling aan ultrafijnstof op de gezondheid volgen pas volgend jaar. Dát, en alle andere effecten van de luchthaven op de kwaliteit van onze leefomgeving en onze gezondheid, mogen niet langer ondergeschikt zijn aan economische belangen. Dát alles moet wat GroenLinks betreft de inzet zijn van de reactie van ons gemeentebestuur richting het kabinet. 

Donderdag kregen we in elk geval te horen dat het college inderdaad een informatieve bijeenkomst voor de gemeenteraad zal organiseren met het RIVM over ultrafijnstof, zoals ook al was toegezegd in de beantwoording van onze vragen over ultrafijnstof. Ook zal het college zorgen dat een dergelijke bijeenkomst wordt georganiseerd voor de inwoners. Terecht, ook inwoners hebben recht op deze informatie. 

Ook gaf wethouder Nobel toe dat er nu al, bij 500.000 vluchten, gezondheidsschade optreedt door ultrafijnstof. Reden voor ons om extra aan te dringen op actie richting het kabinet, en ook het krimpscenario op te voeren. 

Dit debat terugkijken?